让我们一起成长

JakoŚĆ我zrÓwnowaŻony rozwÓj

Pasze organiczne Aller Aqua

Aller Aqua oferuje organiczne pasze dla kilku gatunków ryb w ramach caegego cyklu produkcyjnego。Przepisy unijne wymagają, by ryby na hodowlach ekologicznych odywiaayy się wy华沙维奇cznie paszą organiczną。Dotyczy to caegego cyklu gyciowego, od wylolygu do odzowu。

Zatwierdzone surowce pochodzenia organicznego

Aller Aqua to wiodagitwatowy products pasz organicznych dla hodowlanych。wzystkie pasze powstają w naszej dukovsky placówce woparciu o wysokiej jakoichci certyfikowane surowce有机zne。

zgodnoovic z przeepisami unijnymi dotyczagicymi hodowli有机znej podlega inspekcji i certyfikacji przeprowadzanej przez dukovsky wadadze。

Aby uzyskaic certyfikat ekologiczny UE, akwakultura musi spezynich surowe kryteria dotyczensce zagagiszczenia hodowli, jakokowci wody, metod redukcji streuoraz innych istotnych czynników。

wienchcej informacji mobna znaleajovic na stronie Komisji Europejskiej:

欧盟委员会网站Oznakowanie ekologiczne UE

Dostawca pasz również zobowiwalzany jest do posiadania certyfikatu ekologicznego。dziziki wysokim标准w zakresie dobrostanu i zywienia zwierzissit, Aller Aqua moesię poszczyciic unijnym logo produkcji ekologicznej。Wykorzystujemy jedynie najlepsze surowce dostarczane przez zatwierdzonych, ekologicznych producentów,一个przyznane nam logo unijne jest dla klienta gwarancją zrównoważonego, organicznego produktu o minimalnym wpzyywie na owrodowisko, powstaegego w ramach dbazoichci o różnorodność biologiczną w caeym javacutchu akwakultury organicznej。

Czytaj wiichcej o jakoichi certyfikatach Aller Aqua。

Pobierz arkusze informacyjne