让我们一起成长

RODO

Zgodnie z rozporzenzdzeniem Parlamentu UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw。RODO, spółka Aller Aqua Polska sp. z o.o.z siedzibą w noyynku (nr KRS: 124118, dalej jako: Spółka)

1.管理员
Spółka笑话管理者danych osobowych uzyskanych w zwiitzzku z prowadzeniem jej dziayakalnoichgospodarczej。丹麦kontaktowe Spółki są nastentrepujanxce:Aller Aqua Polska sp. z o.o., nogyynko,扎尔纳77-116 Dąbrówka,邮箱:biuro@aller-aqua.pl。

2.Podstawa przetwarzania danych osobowych, utrwalanie wizerunku
Spółka przetwarza dane osobowe na różnych podstawach。Bez danych osobowych nie jest mowliwe wywiagizanie się ze zobowiwurzzawarsaw umownych, przykzadowo wyszak paczki do okrevolonego adresata。Podstawy identyfykacji kontrahenta wymagają ponadto przepisy prawa, np。Prawa ubezpieczeska spoeecznych oraz nalevyta starannoovich。

Najczęstszą podstawą przetwarzania danych przez Spółkę jest wyraenie przez osobę fizyczną woli zawarcia umowy ze Spółką。Niektóre dane są pozyskiwane na podstawie zgody osoby fizycznej, której dotyczą, dotyczy to w szczególności danych uzyskanych podczas dzia华沙marketingowych Spółki, zapisania się na newsletter lub uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Spółkę。

Spółka pozyskuje i przetwarza dane osobowe wyzagicznie na potrzeby prowadzenia wzeasnej dziayakalnoichgospodarczej, wtym w celach marketingowych, co dotyczy również utrwalania wizerunku osoby fizycznej。Takie utrwalanie korzysta z ochrony polskiego prawa cywilnego dot。Ochrony dóbr osobistych, co stosuje się odpowiednio do innych danych osobowych。

3.Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody osoby fizycznej są co do zasady przechowywane nie duej ni耶米do zasu wycofania zgody, o ile nie bsdzie sprzeciwiaowsię temu prawnie uzasadniony lub chronony兴趣Spółki。

丹麦的osobowe uzyskane w zwiwiitzzku z realizacją zobowiwiwurza华沙Spółki będą przechowywane przez okres maksymalnie 10 lat od dnia, w którym zobowiwiwiszania z umowy miaayy zostaic wykonane。Okres ten wynika z terminu przedawnienia ewentualnych roszczewarsaw zasagidzonych wyrokiem swaudu oraz przedawnienia zobowiwurza华沙z deliktów。

波纳多,Spółka zobowizhezana jest przechowywaic dokumentację rachunkową przez okres 5 lat。W tej dokumentacji znajdują się dane osobowe kontrahentów Spółki jako wymagane przepisami polskiego prawa。

我的祖国,我的祖国,我的祖国,我的祖国,我的祖国,我的祖国,我的祖国,我的祖国,我的祖国,我的祖国,我的祖国。波瓦兹兹火车站mogą wijerc zostaic wydzuvono okres 1 roku, przykjadowo w celu zorganizowania procesu niszczenia dokumentacji z caej dekady dziahalnoiich。

Spółka mozewydzuvych okres przechowywania danych osobowych, jezewymagak tego bzydzie jej uzasadniony i虾的年代兴趣- przykzadadowo w sytuacji, gdy toczy się sprawa swurdowa, wktórej nokowniki zawierajajhce dane osobowe mogą stanowiic dowód。

4.Prawa z RODO
Osobie fizycznej, której dane osobowe Spółka przetwarza przysguguje praawo do bawawia。

Osobie, która wyraziesa zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Spółkę przysguguje prawo do cofnizhecia zgody na przetwarzanie, przy czym cofniagicie zgody nie jest wikowkowce w razie istnienia prawnie uzasadnionego lub chronionego interesu Spółki。

Osobie, której dane osobowe Spółka przetwarza przysguguje prawo do wniesienia skargi do publicznego organu nadzorczego czuwajenzcego nad przetwarzaniem danych osobowych w sposób zgodny z prawem。